คู่มือการใช้งานอาจารย์ที่ปรึกษา

Applies to:

iThesis

Description:

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก จะเป็นผู้พิจารณาความเรียบร้อย ความสมบูรณ์ ความถูกต้องของเล่มวิทยานิพนธ์ และเมื่อนิสิตนักศึกษาได้ส่งคำร้อง เช่น การส่งคำร้องขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ การส่งคำร้องขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์การส่งคำร้องขออนุมัติวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งคำร้องขอแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ การส่งคำร้องขออนุมัติแผนการจัดทำวิทยานิพนธ์

อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับอีเมล พร้อมทั้งลิงค์เพื่อไปยังหน้าการอนุมัติ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดการอนุมัติฯ ได้ดังนี้

Solution:

Tiny URL for this post:
 

Related Articles