ข้อแนะนำในการใส่ข้อมูลคำนำหน้าชื่ออาจารย์ (ยศ หรือตำแหน่งทางวิชาการ)

ในเมนูย่อย Committee & Examiner เป็นเมนูที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลต่างๆของอาจารย์
รวมไปทั้งการกรอกคำนำหน้าชื่อ ยศ หรือตำแหน่งทางวิชาการ ที่ต้องปรากฎในเล่มวิทยานิพนธ์
โดยกรอกลงในช่อง Prefix (ภาษาไทย เช่น รศ. ดร. หรือภาษาอังกฤษ เช่น Assoc. Prof. เป็นต้น)
หรือ Postfix (ภาษาอังกฤษ เช่น Ph.D.)

เนื่องจากระบบได้มีการกำหนด หรือจำกัดช่องในการกรอกข้อมูลของคำนำหน้าชื่อของอาจารย์
ซึ่งนิสิตนักศึกษาสามารถใส่คำนำหน้าชื่อนอกเหนือจากที่ระบบกำหนดไว้ได้ แต่ละช่องจะมีความแตกต่างกันดังนี้

  • ช่องแรก เมื่อกรอกคำนำหน้าชื่อในช่องแรก จะมีการคั่นกับข้อมูลในช่องถัดไปด้วยเว้นวรรค
  • ช่องที่สอง เมื่อกรอกคำนำหน้าชื่อในช่องที่สอง จะไม่มีการคั่นกับข้อมูลในช่องถัดไป(ชื่อ-สกุล)ด้วยเว้นวรรค
    ทำให้คำนำหน้าชื่อในช่องนี้ และชื่อ-สกุล จะติดกันนั่นเอง

prefix_space

หากคำนำหน้าชื่อของอาจารย์ที่นิสิตนักศึกษาต้องการกรอก มีมากกว่าจำนวนช่องที่ระบบกำหนด
นิสิตนักศึกษาสามารถเพิ่มเติมคำนำหน้าชื่อ หรือตำแหน่งทางวิชาการนั้น ในช่องที่ระบบกำหนดไว้ได้เลย
โดยพิจารณาจากการเว้นวรรคที่กล่าวไปข้างต้น
ดังนั้นนิสิตนักศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงคำนำหน้าชื่อ ยศ หรือตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ ตามที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม

 

Tiny URL for this post:
 

Related Articles