ขั้นตอนการปรับแต่ง Template

  1. กำหนดรหัสนิสิตนักศึกษา (Student id) ที่จะใช้ในการทดสอบ Generate Template ที่เมนูย่อย Type Settings จากนั้นคลิกปุ่ม Save id
  2. เลือกเทมเพลตที่ต้องการแก้ไข (Template type) ที่เมนูย่อย Type Settings จากนั้นคลิกปุ่ม Save template
  3. คลิกเมนูย่อย Template Management แก้ไขเทมเพลตตามความต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Save
  4. ทดสอบการ Generate template ที่ Microsoft Word ด้วย Username ของนิสิตนักศึกษาที่กำหนดไว้ในข้อ 1
  5. หากทดสอบแล้วเรียบร้อยต้องการนำไปงานจริง คลิก Apply template ที่เมนูย่อย Type Settings เพื่อใช้งานเทมเพลตที่ได้แก้ไขแล้ว

โดยการปรับแต่ง Template มีเมนูการใช้งานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  1. เมนู Type Setting
  2. เมนู Template Management
  3. เมนู Approve Settings

Tiny URL for this post:
 

Related Articles