ขั้นตอนการดาวน์โหลดและติดตั้ง Power BI Desktop

1.เปิดเว็บไซต์ https://powerbi.microsoft.com

2.ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้ง PBIDesktop.msi (รุ่น x86 หรือ x64)  โดยวิธีการติดตั้งตามขั้นตอนดังรูป

powerBI06

powerBI07

powerBI08

Tiny URL for this post:
 

Related Articles