การสร้างรายงานบน Power BI Desktop

กิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้บน Power BI Desktop ได้แก่

  1. การนำเข้าข้อมูล (Get Data)
  2. การจัดการข้อมูล (Edit Queries)
  3. การจัดการความสัมพันธ์ข้อมูล (Manage Relationships)
  4. การสร้างกราฟแสดงผล (Visualization)
  5. การเผยแพร่รายงาน (Publish)

โดยในบทความนี้จะกล่าวถึงการสร้างรายงาน ซึ่งครอบคลุมในหัวข้อ 4 และ 5 โดยมีขั้นตอนดังนี้

report01รูปที่ 1 การสร้างหน้ารายงาน

 

report02รูปที่ 2 การสร้างกราฟ (Visualization)

 

report04รูปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกราฟและ Visualization
report07รูปที่ 4 การเผยแพร่รายงานขึ้นบริการเว็บไซต์

report08รูปที่ 5 การเข้าถึงหน้ารายงานบนเว็บไซต์

 

ส่วนประกอบในการใช้งานที่สำคัญ ได้แก่

powerBI00ูปที่ 6 ส่วนประกอบต่าง ๆ สำหรับหน้าสร้างรายงาน

 

report05ูปที่ 7 เมนู Visualization

 

report06ูปที่ 8 การปรับแต่งกราฟใน Visualization

กรณีมีการใช้งาน Power BI Mobile Application สามารถปรับหน้ารายงานที่สร้างขึ้นให้เหมาะสมกับการแสดงผลของโทรศัพท์มือถือได้ โดยเลือก View > Phone Layout และเลือกวางกราฟต่าง ๆ บน Phone Layout ตามความเหมาะสม

phone01ูปที่ 9 ปุ่ม Phone Layout

phone02ูปที่ 10 การใช้งานเมนู Phone Layout

Tiny URL for this post:
 

Related Articles