การตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาเมื่อพบ Error ในการ Sacn barcode ( Error : Barcode (xxx) not found / Error : updating record )

เมนูบาร์โค้ด (Barcode) เป็นเมนูที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษาทำการเก็บข้อมูลการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ผ่านการ Scan barcode จากหน้าปกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete Version) ที่นิสิตนักศึกษาพิมพ์ก่อนออกจากเมนู Revision & Approval หรือจากใบนำส่งวิทยานพนธ์ที่พิมพ์ออกจากเมนู Submition document   ซึ่งในการ Scan barcode ของเจ้าหน้าที่บัณฑิตบางครั้งอาจมีการแสดงการเเจ้งเตือน Error ขึ้น โดยจะเป็นการเเจ้งเตือนในลักษณะ Error : Barcode (xxx) not found และ Error : updating record ดังนี้ 
 .

Error : Barcode (xxx) not found 

ซึ่งจะมีลักษณะการแจ้งเตือนดังภาพด้านล่าง
 .
fw662y
.
การแจ้งเตือน Error ในลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหมายเลข Barcode ที่เจ้าหน้าที่ได้รับไม่ได้เป็นเล่มเดียวกันกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version)  ซึ่งเลขดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากนิสิตนักศึกษามีการยกเลิกวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในการยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์นั้นจะสามารถทำได้ในกรณีที่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าว ยังไม่ถูกส่งไปยังคลังปัญญาของสถาบัน (การยกเลิกเล่มวิทยานิพนธ์ Read more) และทำการส่งอนุมัติใหม่ ​หรือกรณีการผิดพลาดอื่นๆ
ส่วนนี้ทางเจ้าหน้าที่บัณฑิตต้องทำการตรวจสอบว่าชุดเลขของนิสิตนักศึกษาในระบบนั้นถูกต้องตรงกันกับชุดเลข Barcode ที่เจ้าหน้าที่บัณฑิตทำการ Scan หรือไม่ หากในกรณีที่ชุดเลขของนิสิตนักศึกษาดังกล่าวไม่ตรงกันกับวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (Complete version) ที่มีอยู่ในระบบปัจจุบัน
แนะนำให้นิสิตนักศึกษาทำการ Printout เล่มที่เป็นฉบับสมบูรณ์ และทำการนำส่งใหม่อีกครั้ง
 .

Error : updating record 

ซึ่งจะมีลักษณะการเเจ้งเตือนดังภาพด้านล่าง
.
errorbarcode.
หลังจากการ Scan barcode จะมีการส่งสำเนา Email ไปยังนิสิตนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการส่ง Email นี้หากเกิดการขัดข้อง อาทิ ไม่เจอผู้รับ จะทำให้เกิดการรบกวน หรือขัดขวางการทำงานของระบบ ทำให้ไม่สามารถ Scan barcode ได้ และเกิดการแจ้งเตือน Error ในลักษณะนี้ขึ้น

Tiny URL for this post:
 

Related Articles